Regulamin rajdu

§ 1. Zasady ogólne

 1. 1. Organizatorem wyścigu autostopowego Polirajd - PoliItalia 2019 (zwanego dalej “Polirajd” lub “Polirajd - PoliItalia” lub “Konkurs”) jest inicjatywą studentów z Politechniki Śląskiej w Gliwicach pod opieką akademickiego klubu turystycznego „Watra”. Klub znajduje się na ulicy Pszczyńska 85, 44-100 Gliwice.
 2. 2. Start rajdu przewidziany jest na godzinę 9:30.
 3. 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 27.04.2019 – 01.05.2019. Miejsce oraz zasady konkursu zostały określone w §2 oraz §3.
 4. 4. W ramach Polirajdu przewidziane jest wydanie pakietów startowych w dniu 27.04.2019 w godzinach 7.30-9.15 pod Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko przy ulicy Pszczyńska 85, 44-100 Gliwice.
  • 5. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
     ● Pakiet startowy – pakiet umożliwiający wzięcie udziału w konkursie Polirajd. Zawiera numer startowy zapewniający miejsce w konkursie, koszulkę Polirajd - PoliItalia, identyfikator oraz gadżety dodawane co roku przez organizatora konkursu (zapewnione przez sponsorów).
 5. 6. Celem konkursu jest popularyzacja turystyki autostopowej wśród studentów.
 6. 7. Zadaniem uczestników jest pokonanie trasy Gliwice – Isolabona w jak najkrótszym czasie, korzystając wyłącznie z autostopu.
 7. 8. W celu sprawdzenia najszybszych zespołów organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentacji z przebytej trasy za pomocą relacji zdjęciowej wykonanej przez uczestnika na trasie. Wymagane będzie obecność na starcie oraz przedstawienie minimum 10 zdjęć wykonanych przez 1 zespół jednoznacznie dokumentujących przebieg trasy konkursu.
 8. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników oraz odmówienia przyznania nagrody uczestnikom, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie o organizowanie sobie transportu na miejsce docelowe konkursu innego niż autostop. W takiej sytuacji nagroda zostanie przyznana kolejnemu zespołowi.
 9. 10. Organizatorzy jednak dopuszczają poruszanie się za pomocą środków komunikacji miejskiej w promieniu 10 kilometrów od centrów miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców oraz promem.
 10. 11. Najlepsi zostaną nagrodzeni na mecie rajdu, gdzie odbędzie się również impreza okolicznościowa przygotowana przez organizatorów.
 11. 12. Uczestnicy, którzy przyjadą na metę przed organizatorami zobowiązani są zrobić sobie zdjęcie na polu namiotowym i wysłać organizatorom.
 12. 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości par biorących udział w Rajdzie.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. 1. W konkursie udział może wziąć 300 osób (150 par). O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. 2. Uczestnictwo w konkursie dozwolone jest jedynie w zespołach dwuosobowych.
 3. 3. Możliwość uczestnictwa posiada zespół, którego członkowie w dniu rozpoczęcia konkursu mają nie mniej niż 18 lat.
 4. 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza, który zostanie udostępniony na stronie www.polirajd.pl i stronie facebooka w marcu b.r. Wpisowe za uczestnictwo wynosi 100 złotych za parę (w cenie zawarty jest koszt okolicznościowej koszulki rajdowej dla każdego autostopowicza oraz poczęstunek w dniu imprezy głównej t.j. 01.05.2019).
 5. 5. Każdy uczestnik oświadcza, że dane zawarte w formularzu są kompletne i przedstawiają prawdę.
 6. 6. Data otwarcia rejestracji zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową w terminie do 7 dni przed możliwością rejestracji.
 7. 7. Przesłanie poprawnie wypełnionego formularza jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu.
 8. 8. Rejestracji można dokonać tylko raz. W przypadku powtórzenia dwóch tych samych zgłoszeń lub obecności tej samej osoby w dwóch zgłoszeniach, rejestracja zostanie usunięta.
 9. 9. Uczestnicy zobowiązani są do wpłaty darowizny w wysokości 100 zł, za każdą startującą parę. Darowizna ta umożliwi udział w konkursie. Darowiznę należy wpłacić na wskazane przez Organizatora konto. Kwotę 100 zł zł należy uiścić maksymalnie do 5 dni od momentu zarejestrowania się w konkursie.
 10. 10. Organizator potwierdzi spełnienie wszystkich wymagań formalnych drogą mailową do 7 dni od momentu otworzenia możliwości rejestracji.
 11. 11. Niedokonanie wpłaty rozumie się jako rezygnację z uczestnictwa w Polirajd - PoliItalia oraz skreśleniem z listy uczestników i przekazanie miejsca pierwszej parze z listy rezerwowej.
 12. 12. Zespół zobowiązany jest do odbioru pakietu w dniu 27.04.2019 w godzinach od 7:30 – 9:15 w uprzednio ogłoszonym przez Organizatora punkcie. Odbiór pakietu w innym terminie nie jest możliwy. Dane osobowe pary będą weryfikowane podczas odbioru pakietów na starcie PoliRajdu.
 13. 13. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie kwota wpisowego przekazana jako darowizna nie będzie zwracana.
 14. 14. Odsprzedaż lub oddanie miejsca na liście startowej bez autoryzacji jest niedozwolona i nie wywołuje skutków w postaci przekazania miejsca na liście uczestników zespołowi odkupującemu lub oddającemu miejsce. Zmiany osób w teamach uczestników są możliwe do dnia 14.04.2019.
 15. 15. Uczestnicy są zobowiązani do uiszczenia opłaty za nocleg na wyznaczonym przez Organizatora campingu osobiście w czasie pobytu na campingu. Organizator nie pokrywa Uczestnikom konkursu Polirajd - PoliItalia kosztów noclegu na campingu.
 16. 16. Zapewnienie powrotu do kraju, wyżywienia, ubezpieczenia, mandatów oraz wszystkich pozostałych kosztów powstałych po stronie uczestnika leży we własnym zakresie i na własny koszt każdego z uczestników.
 17. 17. W przypadku nie dotarcia uczestników w wyznaczonym terminie na imprezę w miejscu docelowym nie przysługują im żadne roszczenia w stosunku do Organizatora w szczególności zwrot części kosztów.
 18. 18. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podpisanie oświadczenia o starcie w konkursie na własną odpowiedzialność.
 19. 19. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 15 zostanie przekazane uczestnikom podczas przekazania pakietów startowych, określonych w pkt. 3 § 1 niniejszego regulaminu.
 20. 20. Akceptując regulamin uczestnik zgadza się z postanowieniami regulaminu i jednocześnie odstępuje od jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora na rzecz uczestnika.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności cywilnej), za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane, bądź poniesione przez uczestników z ich własnej winy, bądź winy osób trzecich.
 2. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu uczestnika, które zostały spowodowane wskutek działania innych uczestników, bądź osób trzecich lub które powstały w wyniku działań podjętych przez Służby Porządkowe.
 3. 3. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z przepisami prawnymi zarówno kraju docelowego jak i krajów przez które będą podróżować i przyjmują do wiadomości, że Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy prawne wynikające z działań Uczestników.
 4. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 5. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników osób, które złamią niniejszy regulamin lub regulamin campingu, bądź nie będą stosowały się do poleceń Organizatorów.
 6. 6. Skreślenie z listy uczestników skutkować będzie natychmiastowym wydaleniem z campingu.
 7. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu z uzasadnionej przyczyny. Wyłączne prawo interpretacji regulaminu należy do Organizatora.

   Patroni i sponsorzy